Praktyki studenckie w administracji rządowej - WIIH

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu

03.03.2015 r.

Zalecenia
Rady Ministrów
dotycz
ące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.

Rada Ministrów przyjmuje następujące zalecenia:

 1. Kierownicy urzędów administracji rządowej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub nadzorowanych, także przez Prezesa Rady Ministrów, będących jednostkami sektora finansów publicznych, z zastrzeżeniem wskazanym w pkt 2, umożliwią studentom odbycie praktyk studenckich w podległych im jednostkach organizacyjnych.
 2. Zaleceń nie stosuje się w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, jednostkach wojskowych, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych komendach uzupełnień, jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej oraz zakładach kształcenia nauczycieli (kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych).
 3. W podmiotach, o których mowa w pkt 1, na każdych 20 zatrudnionych pracowników powinno zostać zgłoszone co najmniej jedno miejsce praktyk studenckich w roku kalendarzowym.
 4. Stan zatrudnienia ustala się zgodnie z metodologią sprawozdania Ministra Finansów o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70, według wszystkich statusów zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 r.
 5. Jeżeli liczba zatrudnionych pracowników ustalona w sposób wskazany w pkt 4 jest mniejsza niż 20 pracowników, decyzję o zgłoszeniu miejsc praktyk podejmuje kierownik urzędu lub jednostki.
 6. Jeżeli liczba zatrudnionych pracowników ustalona w sposób wskazany w pkt 4 nie stanowi wielokrotności liczby 20, decyzję o zgłoszeniu kolejnego miejsca praktyk podejmuje kierownik urzędu lub jednostki.
 7. Do 30 marca 2015 r. członkowie Rady Ministrów, w ramach kierowanych przez siebie działów administracji rządowej, przekażą Szefowi Służby Cywilnej:
 1. zestawienie informacji zbiorczych o liczbie pracowników, o której mowa w pkt 3, i zaplanowanej liczbie miejsc praktyk studenckich w 2015 r. w jednostkach organizacyjnych im podległych lub nadzorowanych;
 2. następujące dane: nazwę i adres urzędu/jednostki podległej lub nadzorowanej, REGON, adres e-mail utworzony dla potrzeb obsługi praktyk studenckich i numer telefonu do pracownika urzędu/jednostki odpowiedzialnego za obsługę praktyk studenckich.
 1. Informacje, o których mowa w pkt 7 terenowe organy administracji zespolonej przekażą Szefowi Służby Cywilnej za pośrednictwem wojewody.
 2. Zbiorcze zestawienie danych, o których mowa w pkt 7.2 Szef Służby Cywilnej przekaże do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 3. W przypadku, gdy zgłoszenie liczby miejsc praktyk nie jest możliwe w wielkości o jakiej mowa w pkt 3, kierownik urzędu lub jednostki przedstawiając liczbę miejsc praktyk, przedstawia właściwemu ministrowi nadzorującemu szczegółowe wyjaśnienia. Ostateczną decyzję w sprawie liczby zgłoszonych miejsc praktyk studenckich podejmuje właściwy minister.
 4. Realizacja praktyk studenckich w urzędach i jednostkach, o których mowa w pkt 1 będzie uwzględniała Ramy jakości w zakresie prowadzenia praktyk studenckich w administracji rządowej, które stanowią załącznik do niniejszych Zaleceń oraz ramy kwalifikacji dla szkół wyższych określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520).
 5. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewni wsparcie w realizacji Zaleceń, w szczególności poprzez zapewnienie informacji niezbędnych urzędom i jednostkom organizacyjnym w kontaktach ze szkołami wyższymi.
 6. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów publikowane będą materiały informacyjne dotyczące zasad odbywania praktyk studenckich skierowane do urzędów i jednostek organizujących praktyki, uczelni oraz studentów, w tym szczegółowe zasady obsługi zgłoszeń praktyk studenckich w administracji.
 7. Minister Pracy i Polityki Społecznej wykona i udostępni na stronie internetowej praca.gov.pl podmiotom, o których mowa w pkt 1, nową usługę elektroniczną umożliwiającą rejestrację zgłoszeń praktyk studenckich w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP) prowadzonej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw pracy.
 8. Szef Służby Cywilnej we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministrem Pracy i Polityki Społecznej ustali i przekaże do stosowania podmiotom, o których mowa w pkt 1, szczegółowe zasady obsługi zgłoszeń miejsc praktyk studenckich przez te podmioty, w tym zadania i obowiązki przewidziane dla tych podmiotów w związku z wprowadzaniem zgłoszeń do CBOP za pośrednictwem strony internetowej praca.gov.pl.
 9. Szef Służby Cywilnej prowadzić będzie monitoring realizacji zadań wynikających z niniejszych Zaleceń przez podmioty, o których mowa w pkt 1, oraz zapewni wsparcie tym podmiotom w zakresie obsługi procesu rejestracji i publikacji zgłoszeń praktyk studenckich.
 10. Szef Służby Cywilnej we współpracy z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmą działania promujące realizację Zaleceń.
 11. Koordynację wykonania niniejszych Zaleceń powierza się Szefowi Służby Cywilnej we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 12. Członkowie Rady Ministrów, w ramach kierowanych przez siebie działów administracji rządowej zapewniają nadzór nad realizacją Zaleceń. Wojewodowie wspierają realizację Zaleceń w województwach.
 13. Działania, o których mowa w pkt 13-15 zostaną zrealizowane do 30 kwietnia 2015 r.
 14. Do 31 stycznia 2016 r. członkowie Rady Ministrów, w ramach kierowanych przez siebie działów administracji rządowej, przekażą Szefowi Służby Cywilnej zestawienie informacji zbiorczych o liczbie praktyk studenckich zrealizowanych w 2015 r. Powyższe informacje terenowe organy administracji zespolonej przekażą Szefowi Służby Cywilnej za pośrednictwem wojewody. Szef Służby Cywilnej przedstawi Radzie Ministrów zbiorczą informację o realizacji Zaleceń do 31 marca 2016 r. w celu podjęcia decyzji o dalszym kształcie praktyk studenckich w administracji rządowej.

Załącznik do Zaleceń Rady Ministrów
dotyczycących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej
oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.

Ramy jakości w zakresie prowadzenia praktyk studenckich w administracji rządowej

I. Organizacja praktyki

 1. Informacje o praktyce, w tym ogólny zakres zadań praktykanta oraz wymagania stawiane kandydatom, podawane są do wiadomości publicznej na stronach internetowych danego urzędu/jednostki organizacyjnej oraz na stronie internetowej oferty.praca.gov.pl.
 2. Proces udostępniania ofert praktyk jest jawny poprzez umieszczenie zgłoszenia ofert praktyki przez urząd/jednostkę organizacyjną na stronie internetowej oferty.praca.gov.pl.
 3. Praktyka powinna odbywać się na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między uczelnią a urzędem/jednostką organizacyjną.
 4. Miejsce pracy praktykanta jest odpowiednio przygotowane przed rozpoczęciem przez niego praktyki i odpowiada standardowi miejsca pracy pracownika urzędu/jednostki organizacyjnej.
 5. Praktykant kierowany przez uczelnię na praktykę jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące okres praktyki, zapewnione przez uczelnię lub we własnym zakresie.

II. Walor edukacyjny praktyki

 1. Przebieg praktyki powinien pozwolić rozwinąć umiejętności i kompetencje społeczne uwzględnione w programie kształcenia dla danego kierunku studiów, i wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
 2. Ramowy program praktyki posiada zdefiniowany zakres działań urzędu/jednostki organizacyjnej i zadań praktykanta.

III. Opieka nad praktykantem

 1. Opiekunowie przyszłych praktykantów wyznaczani są na etapie przygotowań do realizacji programu.
 2. Każdy przyjęty praktykant ma przydzielonego opiekuna.
 3. Opiekun informuje praktykanta o zakresie obowiązków oraz zasadach i procedurach obowiązujących w urzędzie/jednostce organizacyjnej.
 4. Opiekun monitoruje realizację przydzielonych w programie zadań.
 5. Opiekun udziela informacji zwrotnej praktykantowi na temat osiąganych wyników, stopnia realizacji zadań, a także rozwijanych umiejętności i kompetencji społecznych.

IV. Czas trwania praktyki

 1. Czas trwania praktyki powinien być określony w porozumieniu.
 2. Czas trwania praktyki podlega uzgodnieniu uczelni z urzędami/jednostkami organizacyjnymi, które kierują się kryterium efektywności praktyki oraz potrzebami urzędu/jednostki organizacyjnej.

V. Zakończenie praktyki

 1. Praktykant po ukończeniu praktyki otrzymuje pisemne potwierdzenie odbycia praktyki zawierające m.in. zakres wykonywanych zadań oraz zakres uzyskanej wiedzy, umiejętności oraz rozwijanych kompetencji społecznych.
 2. Praktykant po ukończeniu praktyki otrzymuje informację zwrotną na temat realizowanych przez niego zadań oraz rozwiniętych umiejętności.
 3. Urząd/jednostka organizacyjna umożliwia uczelni ocenę programu i przebiegu praktyki.

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawione są informacje dla studentów chętnych do odbywania praktyk w jednostkach administracji http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3053,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html.

Powyższe (żródłowe) informacje zaprezentowano poniżej.


PIERWSZE OFERTY PRAKTYK DLA STUDENTÓW JUŻ DOSTĘPNE NA
www.oferty.praca.gov.pl

Rada Ministrów 3 marca br. przyjęła Zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r. Przyjęcie tego dokumentu przez rząd jest realizacją zapowiedzi z exposé premier Ewy Kopacz, umożliwiającej studentom zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego w administracji rządowej.

Zalecenia mają na celu przygotowanie, a następnie zorganizowanie – w urzędach i jednostkach podległych rządowi – wysokiej jakości praktyk zawodowych dla studentów. W dokumencie określono jednostki rządowe, które w 2015 r. organizują praktyki studenckie, obowiązki tych jednostek i organów rządowych oraz przedstawiono wytyczne dotyczące zapewnienia jakości praktyk i harmonogram działań w 2015 r.

Głównym celem Zaleceń jest zwiększenie możliwości zdobycia przez studentów doświadczenia zawodowego i podniesienia kompetencji. Ułatwi to absolwentom uczelni przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia. Do 30 kwietnia br. pozyskano deklaracje organizacji 16.600 miejsc praktyk w ponad 1500 urzędach i jednostkach administracji rządowej.

Na tej stronie będą publikowane materiały informacyjne dotyczące praktyk studenckich, przeznaczone dla jednostek organizujących praktyki, uczelni oraz studentów, w szczególności:

 1. Treść Zaleceń Rady Ministrów dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r., wraz z Ramami jakości praktyk w administracji rządowej w 2015 r.
 2. Słowniczek podstawowych pojęć z zakresu praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r.
 3. Trzy prezentacje skierowane do studentów, uczelni oraz urzędów i jednostek, zawierające podstawowe informacje na temat praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r.
 4. Wykaz urzędów oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów, w których organizuje się praktyki studenckie.
 5. Wzór komunikatu dla urzędów i jednostek w administracji rządowej dotyczący ich uczestnictwa w programie praktyk – do zamieszczenia na  stronach internetowych tych podmiotów.
 6. Wzory proponowanych dokumentów przydatnych w trakcie organizowania i realizacji praktyk :

Zgłoszenie praktyki studenckiej - instrukcja użytkownika

Wyszukiwanie ofert w CBOP - instrukcja

Przede wszystkim zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wprowadzającymi w tematykę praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r. Poza dostarczeniem przydatnych informacji ułatwią one korzystanie z innych dokumentów/stron internetowych poświęconych praktykom, także prezentowanych w BIP.W prezentacjach został też wskazany sposób rekrutacji studentów na praktyki przez urzędy i jednostki w administracji rządowej.

Studentów i uczelnie zachęcamy również do zapoznania się z wykazem urzędów oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów, w których organizuje się praktyki studenckie.

Rekomendowane dokumenty wzorcowe nie wykluczają korzystania przez urzędy/jednostki i uczelnie z własnych, np. dotychczas stosowanych, o ile zawierają niezbędne dane, o których mowa we wzorach.

Uprzejmie informujemy, że w związku z czasem niezbędnym na wprowadzenie ofert na stronę oferty.praca.gov.pl przez urzędy/jednostki, będą się one ukazywały sukcesywnie w pierwszej połowie maja br.

Dodatkowe informacje na temat organizacji praktyk można uzyskać w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w sprawach przygotowania ofert praktyk i działania Centralnej Bazy Ofert Pracy - CBOP):

 1. e-mail:
 2. praktykiRM[at]kprm[dot]gov[dot]pl">telefon: 22 694 74 69 oraz 22 694 74 41 – w dni robocze, w godzinach 9.00-15.00

w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w sprawach dotyczących przepisów o szkolnictwie wyższym)

 1. e-mail: ;
 2. e-mail dla uczelni wyższych:.

Studenci powinni kontaktować się z macierzystymi uczelniami, które będą pośredniczyć w kontaktach z administracją rządową.

Wytworzył(a): Sierpiński Rafał
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał
Opublikował(a): Sierpiński Rafał
Liczba wyświetleń: 1862

Data wytworzenia: 2015-05-07 14:04:00
Data publikacji: 2015-05-07 14:04:05
Ostatnio aktualizował(a): Kubiński Dariusz
Data ostatniej zmiany: 2016-09-27 12:56:12

Historia zmian artykułu:
2016-09-27 12:56:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-04-07 10:07:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2015-09-24 11:54:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, korekta
2015-09-16 09:51:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, korekta
2015-09-16 09:50:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, korekta
2015-05-07 14:33:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, korekta
2015-05-07 14:32:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, korekta
2015-05-07 14:31:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, korekta

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.